Crawl
systema-bricks.jpg

Tjänster

Försäljning, ledarskap, träningar. Repetera!

 

Försäljning

Försäljning är en ädel konst. Skickliga säljare kan ofta byta bransch och fortsätta att vara framgångsrika. Det krävs både att man till viss del har en medfödd kontaktförmåga men också att man är motiverad, målmedveten och tillämpar en viss teknik, för att lyckas.


Ledarskap

Det personliga ledarskapet och den personliga utvecklingen står ständigt inför nya utmaningar. Detta visar sig tydligt i det som skrivs och diskuteras om utveckling. Begrepp som värdebaserat, förändringsvilja, affärsetik, frihet under ansvar och så vidare.


 

Träningar

Det handlar om mod

Mod på lång sikt 
Människans sätt att fungera kan illustreras med hjälp av de sju dödssynderna i motsats till dygderna. Därför bygger vi, utan att ha några religiösa eller politiska syften, denna djupare träning. Vi jobbar helt anonymt under kursen. Fördelarna är många. Det skapar en trygg öppenhet där modet att uttrycka sig utan att bli värderad. Kursdeltagarna blir ett alias som därför kan känna tillit och bearbeta de svåra livsfrågorna.

Mod på kort sikt 
Kanske vet du redan vad ökat mod ger för effekter, men tycker att ”Den långa resan’” är ett för stort steg? Då är detta något för dig. Vi tränar dig och din grupp att utmana era trygghetszoner, och ser till att ni får en ordentlig grund att stå på. 

analysverktyg
 

PLUS följer HRK:s testpolicy.
Personal och Ledarskaps Utvecklings System, är en strukturerad analysmetod för att kartlägga beteenden och situationer inom ett företag, en avdelning, en grupp eller för en individ. Den består av en uppsättning verktyg som gör förändringsarbetet målinriktat och lätt att följa upp.

TALENT INSIGHT
IPU Talent Insights är en kombinationsrapport med ett helt nytt avsnitt som beskriver respondenten med utgångspunkt från beteende (DISA/DISC) och 12 drivkrafter som utgår från varje enskild individs unika kombination.

försäljning

I Action Training har vi valt ut ett antal konkreta säljsituationer som är frekventa och viktiga. Dessa arbetar vi oss igenom i en workshop, där vi konkret och praktiskt arbetar tillsammans i  gruppen. Vi ägnar hälften av tiden åt träning och följer upp densamma och fortsätter sedan i verkligheten. Vi tränar till färdighet.

coaching, träning & vägledning

"Det du vill ha är kanske inte det du behöver. Det du behöver är kanske inte det du vill ha".

Coaching är en målstyrd resa som stödjer dig i att nå dina resultat mer insiktsfullt och snabbare än du vanligtvis klarar av att göra på egen hand.

Vi kan stödja dig att se den potential du själv kanske ännu inte sett och hitta vägar du ännu inte vågat gå.

Vi utgår ifrån din nuvarande situation. Vi hjälper dig att analysera den, att acceptera den, att anpassa dig till den och att agera utifrån dina förutsättningar.

kommunicera

Spelar ingen roll vilken typ av befattning man har. Kommunikation blir allt viktigare. Betydelsen av en lättbegriplig, rak och öppen kommunikation bara ökar.

Vi tränar människor att utveckla sin retorik, semantik och kommunikation, OCH inte minst kroppsspråk. 

Varumärkespositionering

High Speed Input
Crawl jobbar med en modell som kallas ”High Speed Input”. Den har till syfte att ta fram grunderna för varumärkesstrategi, målgrupps-definition, roller i målgrupperna samt argument för dessa. Samtidigt gör man med hjälp av modellen en konkurrentanalys. 

Digitalisering

Digitalisering är kanske det mest använda ordet just nu och betyder olika saker för olika personer. Vår relation till ordet är rent affärsmässigt. Vi hjälper uppdragsgivare att knyta ihop sina affärsstrategier i den digitala världen. Vi förstår sambanden mellan strategier, ledarskap, IT, marknadsföring och reklam.

Challenger Sale

Crawl har utvecklat ett säljträningsprogram som ligger nära konceptet "Challenger Sale" som är utvecklat av Matthew Dixon och Brent Adamson.

reflekta

Att reflektera över sitt eget ledarskap innebär möjligheter att begrunda och tänka över hur man själv fungerar som ledare. Det innebär också att man överväger olika alternativa vägar, spekulerar kring vad som händer om man som  väljer ett annat förhållningssätt osv. Du drar slutsatser kring ditt nuvarande och framtida ledarskap och får möjligheter att tillsammans med andra spegla dina värderingar, genom  återkoppling från gruppen. Att reflektera kräver hundraprocentigt engagemang och närvaro.

Den utbildning för ledare som vi skapat i detta program, bygger på ovanstående inriktning. Att utan pekpinnar få ledare på olika nivåer i företaget att reflektera över sitt eget ledarskap - stärka sin ledarvilja - och forma sin egen ledarstil.

Pedagogiken bygger på ett hundraprocentigt deltagande både under och mellan utbildningstillfällena. Detta skapar vi genom ett aktivt deltagande och en ständig återkoppling från gruppen.

affärsutveckling

Crawl jobbar ständigt med affärsutvecklande uppdrag och aktiviteter. Strategier för uppdragsgivarnas "affär", ledare i förändring, organisationer i omställningsläge. Individuella förändringsprocesser och planer för att genomföra dessa.