Crawl

Ledarskap

Ledarskap

 
 

Det personliga ledarskapet och den personliga utvecklingen står ständigt inför nya utmaningar. Detta visar sig tydligt i det som skrivs och diskuteras om utveckling. Begrepp som värdebaserat, förändringsvilja, affärsetik, frihet under ansvar, moti-vation och arbetsglädje, tillit och förtroende, empati och engagemang, respekt och mening, samverkan och dialog etc. står i fokus när framtidens ledarskap utmanas.

Vad som kommer fram mer och mer är en förskjutning av ledarskapet mot en stark-are betoning på människan, mänskligt samspel och moral. Vi knyter an till denna aktuella utveckling och ser ledarskap som något som utövas av människor tillsam-mans med och genom andra människor. I perspektivet "relationerna skapar resul-taten", blir personliga värderingar om människan och samspelet mellan människor väsentliga för ledarskapet.

"Den personliga människobilden är grunden för ett
professionellt autentiskt ledarskap."

Vi vet att det är svårt att förändra grundläggande personliga synsätt. Vi vet också att ett sådant lärande aldrig tar slut. Det är en kontinuerlig process. Vi stödjer människor i den processen.

Vi vill vara ett stöd för personer, företag och organisationer som vill utveckla det autentiska ledarskapet – ett ledarskap som utgår från de personligheter som kom-mer att leda sig själv och andra människor till de resultat som verksamheten önskar. Det autentiska ledarskapet visar respekt för människor och människors värde.

Vi väljer att utgå från människan: den personliga identiteten, integriteten och det autentiska som finns hos varje människa. Ska man tala om ett autentiskt ledarskap kan detta ledarskap bara vara personligt, men samtidigt grundat på de kunskaper och insikter som finns på olika håll om människan, mänsklig samverkan och ledar-skap.

Det som finns i "grunden" hos varje människa kan inte påverkas och förändras i en handvändning. Vill vi förändra vår världsbild i någon djupare mening vet vi att det alltid tar tid. Att utvecklas och mogna som människa och ledare kräver tid, engage-mang och eftertänksamhet. Det kräver eget tänkande men också att tankar och erfar-enheter delas i det personliga mötet, i samtal med andra.

Vi vill fokusera på ledarens dagliga arbete.

Vi vill vara ett stöd i den processen genom att kontinuerligt tillföra insikter och inspi-ration till den egna reflektionen och till dialogen med andra.